Tel : 05-527 7777, 05-526 5476, 05-526 5477, 05-527 5597 Fax : 05-527 0702 ilpipoh@jtm.gov.my

TEKNOLOGI PEMBUATAN (PERKAKASAN-DIE)

EN. HAIDZIR BIN ADAM

Ketua Bahagian

haidzir@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 166

EN. MUHAMAD SAFUAN BIN AMINUDDIN

Pengajar

safuan@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 167

EN. ROSDI BIN MD DALI

Pengajar

rosdi@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 202

EN. RUS OZAIR BIN MOHAMAD ZAHARI

Pengajar

rusozair@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 202

EN. MOHD HAFIZ BIN MOHD RAMADZAN

Pengajar

hafizramdzan@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 166

EN. MD. ARJUNA BIN AHMAD ZAINUDIN

Pengajar

arjuna@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 202

EN. MOHD NORHISHAM BIN MOHAMED ALI

Pengajar

hisham@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 167

Skip to content