TEKNOLOGI PEMBUATAN (PERKAKASAN-DIE)


Search by name 
ASRI ALI
Category:Die
Emailasri_ali@jtm.gov.my
Jawatan : Ketua Bahagian
No Tel : 05-527 7777
Samb : 168
 
HAIDZIR ADAM
Category:Die
Emailhaidzir@jtm.gov.my
Jawatan : Pengajar
No Tel : 05-527 7777
Samb : 166
 
MUHAMAD SAFUAN AMINUDDIN
Category:Die
Emailsafuan@jtm.gov.my
Jawatan : Pengajar
No Tel : 05-527 7777
Samb : 167
 
AZRIL KHAIRI AB. RAZAK
Category:Die
Emailazril@jtm.gov.my
Jawatan : Pengajar
No Tel : 05-527 7777
Samb : 166
 
MD. ARJUNA AHMAD ZAINUDDIN
Category:Die
Emailarjuna@jtm.gov.my
Jawatan : Pengajar
No Tel : 05-527 7777
Samb : 202
 
MOHD. HAFIZ MOHD. RAMADZAN
Category:Die
Emailhafizramdzan@jtm.gov.my
Jawatan : Pengajar
No Tel : 05-527 7777
Samb : 166